Rekrutacja

Legitymacja cechowicza upoważnia do uzyskania +100 pkt many w obecnej rozgrywce życiowej.

Poniżej znajdziecie regulamin przyjmowania nowych członków Cechu Fantastyki "SkierCon", oraz do pobrania wzór wniosku. Wydrukowany wniosek musi zostać potwierdzony przez nie mniej niż 3 obecnych członków Cechu. Spośród nich jedna osoba zostanie mianowana Mentorem danego Rekruta.

ZAŁĄCZNIK NR 1DO UCHWAŁY NR 3/I/2017ZARZĄDU CECHU FANTASTYKI „SKIERCON”Z DNIA 29 STYCZNIA 2017 ROKU

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH CECHU FANTASTYKI „SKIERCON”

  1. Kandydatem na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia może zostać osoba spełniająca warunki opisane w § 11 Statutu.

  2. Kandydat na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, zgodną ze wzorem podanym w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

  3. Przyjęcie kandydata na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia poprzedzone jest okresem próbnym.

  4. W okresie próbnym kandydat na członka zwyczajnego posiada status Rekruta.

  5. Długość okresu próbnego zależy od zachowania Rekruta zgodnego z postanowieniami statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz aktywności i zaangażowania w działalność Stowarzyszenia, lecz nie może być krótszy niż 3 miesiące od momentu złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

  6. W wyjątkowych sytuacjach okres próbny może zostać skrócony decyzją Zarządu Stowarzyszenia.

  7. Rekrut w okresie próbnym dodatkowo znajduje się pod opieką Mentora - członka zwyczajnego, który za niego odpowiada.

  8. Odpowiedzialność Mentora polega na pilnowaniu zachowania Rekruta zgodnego z postanowieniami statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, a w przypadku ich złamania na poniesieniu stosownych konsekwencji.

  9. Rekrut posiada takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni za wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz obowiązku uiszczania składki członkowskiej.

  10. Zmiana statusu rekruta na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia następuje po okresie próbnym na podstawie stosownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia oraz po uiszczeniu składki członkowskiej.