Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Osoby biorące udział w wydarzeniach organizowanych przez Cech Fantastyki "SkierCon" wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice w celu realizacji niniejszych wydarzeń. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:

  • administratorem ich danych osobowych jest Cech Fantastyki „SkierCon”;

  • danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są: wizerunek oraz, w przypadku osób biorących udział w konkursach i turniejach i prowadzących punkty programu – imię, nazwisko i pseudonim;

  • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę, w celu realizacji Konwentu;

  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;

  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;

  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu;

  • dane osobowe są podawane dobrowolnie.

W przypadku osób, z którymi podpisywane jest porozumienie o współpracy w ramach wolontariatu informujemy, że administratorem ich danych osobowych jest Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice. Dokumentacja świadczenia przechowywana będzie przez okres dziesięciu lat od końca roku, w którym ustało świadczenie. W przypadku nieodebrania dokumentacja w okresie 1 miesiąca od tej daty, zostanie ona zniszczona.