JaSkier

Uwaga, zgubiono barda! Płci i wieku nie określono. Reaguje na konkretne słowa-klucze.

Cech Fantastyki „SkierCon” z wielką przyjemnością ogłasza 5. edycję konkursu literackiego. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania fantastycznego, którego motywem przewodnim jest FUTUROLOGIA.

Na prace czekamy do 11 lipca 2021 roku.
Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 25 lipca 2021 roku.

Plan jest prosty. Dajemy ci składniki, a ty warzysz napój magiczny. Kto uwarzy najprzedniejszy wywar, ten otrzymuje posążek, miejsce w kręgu druidów i wieczną chwałę.

JaSkier nawiązuje nie tylko do rozpoznawalnej w fantastyce postaci literackiej barda i poety, ale przede wszystkim sięga do naszego skierniewickiego rodowodu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Jury:

Oceny prac i wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach dokonuje jury. W 2021 roku w jego składzie zasiadają:

 • Witek Jabłoński - Przewodniczący

 • Greg Gajek

 • Agnieszka Kutermankiewicz

 • dr Anna Traut-Seliga

 • Iga Radomska

Regulamin

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu literackiego, zwanego dalej konkursem, jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Mszczonowska 25/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej organizatorem.

 2. Celami konkursu są w szczególności:

 • pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej;

 • promowanie talentów literackich wśród uczestników konwentu SkiercOFF 2021;

 • kształtowanie wrażliwości na piękno.

 1. Nagrody w konkursie przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych:

 • 13-15 lat;

 • 16-20 lat;

 • więcej niż 20.

 1. Oceny pracy i wyboru laureatów w poszczególnych kategoriach dokona jury powołane przez organizatora.

 2. W skład jury konkursu w 2021 roku wchodzą:

 • Witold Jabłoński – przewodniczący Jury;

 • Grzegorz Gajek;

 • Agnieszka Kutermankiewicz;

 • dr Anna Traut-Seliga;

 • Iga Radomska.

 1. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 2. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Zwycięskie teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej SkierCon.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do ich zredagowania.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Na konkurs można zgłosić prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno opowiadanie.

 2. Na konkurs można zgłosić opowiadanie fantasy lub SF spełniające następujące kryteria:

 • opatrzone tytułem;

 • o objętości tekstu do 15.000 znaków ze spacjami;

 • przygotowane z dbałością o zasady ortografii i interpunkcji;

 • przesłane za pomocą formularza znajdującego się na stronie skiercon.pl;

 • zawierające nie mniej niż 6 z poniższych słów-kluczy: pierogi, kozaki, jasność, pełnia, cyborg, słońce, iskra, wschód, orbita, dym, parostatek, proroctwo, miotła, kostka;

 • słowa-klucze należy wyróżnić w tekście (pogrubiona czcionka);

 • słowa klucze mogą wystąpić w opowiadaniu w formie odmienionej zgodnie z zasadami języka polskiego.

 1. Prace konkursowe muszą być zaopatrzone w metryczkę: imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, zgodnie z formularzem zgłoszeniowym.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

 2. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zgłoszonych prac w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją konwentu oraz organizatora.

 3. Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej skiercon.pl

 5. Informacji dotyczących konkursu udziela Organizator.

 6. Informacje o przebiegu konkursu i laureatach umieszczone zostaną na stronie internetowej skiercon.pl.

 7. Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice w celu realizacji konkursu. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:

 • administratorem ich danych osobowych jest Cech Fantastyki „SkierCon”;

 • danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są imię i nazwisko;

 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę, w celu realizacji konkursu;

 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;

 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;

 • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu;

 • dane osobowe są podawane dobrowolnie.

 1. Członkowie Zarządu Cechu Fantastyki „SkierCon” nie mogą brać udziału w konkursie.