Regulamin:

  1. Konwent SkierCon 2018, zwany dalej „Konwentem”, od bywa się w dniach 27-29 lipca 2018 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, ul. Batorego 64 budynki E i F.

  2. Głównym organizatorem konwentu jest Cech Fantastyki „SkierCon”, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.

  3. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej, w której udział mogą wziąć osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez nich warunkach.

  4. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w konferencji są identyfikatory Konwentu, uzyskiwane w punkcie akredytacji. Identyfikator należy nosić w widocznym miejscu oraz pokazywać na każde wezwanie Organizatorów lub SZOPPów.

  5. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji lub SZOPPom. Wydanie kolejnego identyfikatora kosztuje 20,00 zł. Osoby nieposiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu Konwentu na podstawie decyzji Organizatorów.

  6. Dzieci do 12 roku życia mają wstęp na Konwent wyłącznie z rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Dla młodzieży do 16 roku życia w stęp jest możliwy po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w Konwencie. Wzór zgody dostępny jest na stornie internetowej Konwentu.

  7. W celu rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na rozpowszechnianie, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia pokrycia powierzchni, na której zostały przyklejone.

  8. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, w szczególności: broni białej, broni „bezpiecznej”, wybuchowej, toksycznej, palnej i ASG, a także materiałów o odrażającym wyglądzie lub zapachu; punkt ten nie dotyczy prelekcji lub LARPów, itp. – jednak każdy taki przedmiot wymaga konsultacji z Organizatorami. Użycie ww. akcesoriów bez zgody i nadzoru Organizatorów lub osób prowadzących atrakcję z ich wykorzystaniem lub w miejscu do tego nie przeznaczonym może zostać ukarane pociągnięciem do odpowiedzialności materialnej oraz usunięciem uczestnika z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.

  9. W miejscu organizacji Konwentu i w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych. Ponadto obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia i stosowania jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków. Obowiązuje także całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu i w jego trakcie pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych oraz narkotyków. Naruszenie ww. zakazów będzie skutkowało wydaleniem z terenu Konwentu i powiadomieniem odpowiednich służb w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

  10. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

  11. Każdy uczestnik powinien na własną rękę ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przebywania na terenie Konwentu. Dodatkowo oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Organizatorów w razie doznania szkody psychicznej lub fizycznej w czasie trwania Konwentu.

  12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

  13. Na Konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania sal z wyjątkami ustalanymi z Organizatorami.

  14. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu Konwentu.

  15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników Konwentu.

  16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów i SZOPPów.

  17. Organizatorzy mogą brać udział w konkursach organizowanych podczas Konwentu, bez klasyfikacji.

  18. Nagrodami podczas Konwentu jest waluta konwentowa, którą można wymienić na fizyczne nagrody w sklepiku konwentowym.

  19. Osoby przebywające na terenie konwentu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice w celu realizacji Konwentu. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:

   • Administratorem ich danych osobowych jest Cech Fantastyki „SkierCon”;

   • Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są: wizerunek oraz w przypadku osób biorących udział w konkursach i turniejach i prowadzących punkty programu – imię, nazwisko i pseudonim;

   • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę, w celu realizacji Konwentu;

   • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;

   • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;

   • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemow i podejmowania decyzji ani profilowaniu;

   • Dane osobowe są podawane dobrowolnie.

  20. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

  21. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i SZOPPY.

  22. O sprawach niuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

  23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konwentu.

  24. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Konwentu.

  25. Powyższy Regulamin obowiązuje uczestników, SZOPPY i Organizatorów.

  26. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.