Dekalog Skierconauty

 1. Miej widoczny identyfikator - jest dowodem, że masz prawo przebywać na terenie konwentu i ułatwia pracę obsłudze. Dodatkowo Tobie ułatwi komunikację z innymi uczestnikami konwentu dzięki wpisanemu na nim nickowi.

 2. Bądź na „ty” - ta prosta zasada funkcjonuje w polskim fandomie od wielu lat. Niezależnie od wieku, czy roli na konwencie, wszyscy jesteśmy sobie równi. Nie obrażaj się więc, że ktoś się zwróci do Ciebie po imieniu/pseudonimie i nie bój się zwracać tak do innych konwentowiczów.

 3. Szanuj innych - konwent jest dla wszystkich fanów fantastyki. Nasze hobby i pasje są różne, lecz na SkierConie staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Baw się więc dobrze i pamiętaj, że pozostali konwentowi cze mają prawo lubić coś innego.

 4. Nie pij i nie pal - na SkierConie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu i e-papierosów (poza miejscami do tego wyznaczonymi). Uszanuj to. Uczestnicy w stanie upojenia alkoholowego zostaną wyproszeni z terenu konwentu.

 5. Bądź eko - w akredytacji dostępne są drukowane programy i informatory konwentowe, ale te same informacje znajdziesz na naszej stronie i w aplikacji Konwencik. Jeśli nie musisz, nie bierz wersji papierowej. W bufecie można kupić kawę lub herbatę - przynieś ze sobą swój kubek i pij z niego, nie produkujmy zbędnych śmieci!

 6. SZOPPy, LISy i Organizatorzy - w trakcie SkierConu spotkasz ludzi w kolorowych koszulkach.

 • Ci w czerwonych koszulkach to Organizatorzy - oni wiedzą najwięcej i najprędzej odpowiedzą na Wszystkie Twoje pytania. Mogą brać udział w konkursach, ale nie mogą zdobywać w nich nagród.

 • W szarych chodzą SZOPPy, którzy pomagają Organizatorom „ogarniać”. Nie zawsze wszystko wiedzą, ale na pewno skierują Cię do właściwych ludzi. Bez nich konwent by padł :).

 • Ci w pomarańczowych koszulkach to LISy - Ci ludzie dbają o bezpieczeństwo na konwencie. Jeśli tylko coś się dzieje, to oni na pewno Ci pomogą.

 1. Inkluzywność- bardzo nam zależy, żeby na SkierConie każdy mógł się czuć bezpiecznie i komfortowo, więc w regulaminie zawarliśmy, że jakiekolwiek formy psychicznego lub fizycznego nękania będą skutkować usunięciem z terenu konwentu. Jeśli spotkasz się z jakąkolwiek formą nękania, obrażania czy molestowania, reaguj! Poinformuj o tym organizatorów!

 2. Pytaj - nie dotykaj, ani nie fotografuj cosplayerów (ani żadnych innych osób) bez ich zgody.

 3. Sprzątaj po sobie - przestrzeń konwentu jest dla nas wszystkich. Zostawisz po sobie bałagan? Będzie go sprzątał inny uczestnik konwentu - organizator lub SZOPP. Zauważysz, że w toalecie kończy się papier, albo że przecieka kran? Daj znać.

 4. Przede wszystkim, reaguj! - jeśli tylko zauważysz, że dzieje się coś zagrażającego bezpieczeństwu uczestników. Rozejrzyj się czy w okolicy nie ma kogoś z Organizatorów, SZOPPów lub LISów (rozpoznasz ich po koszulkach) lub zgłoś sprawę w akredytacji. W sytuacjach nagłych dzwoń pod numer alarmowy - znajdziesz go na korytarzach, w informatorze i w aplikacji Konwencik.

Regulamin:

 1. Konwent

  1. Konwent SkierCon 2019, zwany dalej konwentem, odbywa się w dniach 26-28 lipca 2019 roku na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Skierniewicach, ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice, oraz na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice.

  2. Głównym organizatorem konwentu jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Mszczonowska 25/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej organizatorem, we współpracy z Zespołem Szkół nr 3 w Skierniewicach.

  3. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej, w której udział mogą wziąć osoby mające zgodę organizatora na wstęp i przebywanie na terenie konwentu na ustalonych przez niego warunkach.

 2. Uczestnictwo

  1. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w konwencie jest identyfikator, uzyskiwany w punkcie akredytacji. Identyfikator należy nosić w widocznym miejscu oraz pokazywać na każde wezwanie organizatora lub osób go reprezentujących (SZOPPy i LISy). Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi w punkcie akredytacji. Wydanie kolejnego identyfikatora kosztuje 20,00 zł.

  2. Osoby nieposiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu na podstawie decyzji Organizatora.

  3. Zakazane jest przekazywanie własnego identyfikatora innym osobom celem korzystania z niego.

  4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren konwentu osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Dzieci do 12 roku życia mają wstęp na konwent wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. Dla młodzieży do 18 roku życia wstęp jest możliwy po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w konwencie. Wzór zgody dostępny jest na stornie internetowej SkierCon.pl.

  6. Na teren konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, w szczególności: broni białej, broni „bezpiecznej”, wybuchowej, toksycznej, palnej i ASG, a także materiałów o odrażającym wyglądzie lub zapachu; punkt ten nie dotyczy prelekcji lub LARPów, itp. – jednak każdy taki przedmiot wymaga konsultacji z organizatorem. Użycie ww. akcesoriów bez zgody i nadzoru organizatora lub osób prowadzących punkt programu z ich wykorzystaniem lub w miejscu do tego nie przeznaczonym może zostać ukarane pociągnięciem do odpowiedzialności materialnej oraz usunięciem uczestnika z terenu konwentu.

  7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren konwentu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

  8. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, z uwzględnieniem e-papierosów.

  9. Na terenie konwentu obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania pod ich wpływem. Ponadto obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia i stosowania jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków. Naruszenie ww. zakazów będzie skutkowało wydaleniem z terenu konwentu i powiadomieniem odpowiednich służb w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

  10. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania konwentu jakichkolwiek haseł, okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. Zabroniona jest także agitacja o charakterze politycznym.

  11. Osoby przebywające na terenie konwentu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Cech Fantastyki „SkierCon” z siedzibą w Skierniewicach, ul. Mszczonowska 25/3, 96-100 Skierniewice w celu realizacji konwentu. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:

   • administratorem ich danych osobowych jest Cech Fantastyki „SkierCon”;

   • danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu są: wizerunek oraz, w przypadku osób biorących udział w konkursach i turniejach i prowadzących punkty programu – imię, nazwisko i pseudonim;

   • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. w oparciu o udzieloną zgodę, w celu realizacji Konwentu;

   • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa;

   • dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat;

   • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu;

   • dane osobowe są podawane dobrowolnie.

  12. Każdy uczestnik powinien na własną rękę ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas przebywania na terenie konwentu. Dodatkowo oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do organizatora w razie doznania szkody psychicznej lub fizycznej w czasie trwania konwentu.

  13. W wyznaczonej strefie sleep-room obowiązuje cisza nocna – od godz. 24:00 do godz. 7:00. Osoby korzystające ze sleep-roomów proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

  14. Osoby prowadzące punkty programu zobowiązane są do oddania sali w stanie niepogorszonym. W przypadku rażących uszkodzeń sali stwierdzonych podczas jej wydawania, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym organizatora.

  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników (w tym prelegentów) podczas trwania konwentu.

  16. Osoby korzystające ze zniżki, w przypadku nie wywiązania się ze swoich zobowiązań, obowiązane są wnieść dopłatę do akredytacji w wysokości otrzymanej zniżki.

  17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom organizatora. Zastrzeżenia do decyzji organizatora można zgłaszać Zarządowi Cechu Fantastyki „SkierCon” – ich decyzja jest ostateczna.

  18. Każdy uczestnik konwentu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne będzie skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.

 3. Postanowienia szczegółowe

  1. Nagrodami podczas konwentu jest waluta konwentowa (SkierCoiny), którą można wymienić na fizyczne nagrody w sklepiku konwentowym.

  2. Przedstawiciele organizatora mogą brać udział w konkursach organizowanych podczas konwentu, bez klasyfikacji.

  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany programu konwentu.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników konwentu.IV.

  6. W celu rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę organizatora. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na rozpowszechnianie będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia pokrycia powierzchni, na której zostały przyklejone.

  7. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas konwentu.

  8. Na terenie konwentu obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje organizator.

  2. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.

  3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania.

  4. Niniejszy regulamin jest dostępny:

   • na stronie SkierCon.pl;

   • w informatorach

   • na korytarzach budynków;

   • w akredytacji;

   • w aplikacji Konwencik.

  5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedniego informowania uczestników.